OKRESOWE PRZEGLĄDY BUDOWLANE ROCZNE I 5-LETNIE:

*(w zakresie określonym w art. 62 Prawa Budowlanego, bez przeglądu komin. i gaz.)

 

 • 0,25 zł brutto / m2 powierzchni budynku

 

  Przegląd wykonywany zgodnie z:

 1. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

 2. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zmianami).

 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zmianami).

 4. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku nr 74 poz. 836).

 5. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

 

 

                    POMIARY ELEKTRYCZNE ROCZNE I 5-LETNIE:

 • 0,4 zł brutto / m2 powierzchni budynku

Albo:

 • pomiar impedancji pętli zwarcia- 1,5 zł brutto/punkt

 • sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych - 1,5 zł brutto/punkt

 • pomiar rezystancji izolacji i sprawdzenie ciągłości przewodów - 1,5 zł brutto/punkt

 • pomiar rezystancji uziemień oraz sprawdzenie ciągłości instalacji odgr. - 10 zł brutto/punkt

 

Dodatkowo:

pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego ( kontrola minimum raz w roku zgodnie z §2 ust. 1 pkt 9 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów )   - min 8 zł brutto / punkt pomiarowy

 • pomiary natężenia oświetlenia ogólnego -  min 30 zł brutto/pomieszczenie 

 • pomiar natężenia oświetlenia stanowiskowego – min 20 zł brutto / stanowisko

 • testy lamp awaryjnych – min 5 zł brutto / oprawa

Przegląd wykonywany zgodnie z:

 1. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

 2. Normą PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

 3. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zmianami).

 4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zmianami).

 5. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku nr 74 poz. 836).

 6. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

 7. Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zmianami).

 

    SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ

(PRZEGLĄD GAZOWY):

 • 250 zł brutto

 

Przegląd wykonywany zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zmianami).

 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zmianami).

 3. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku nr 74 poz. 836).

 4. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

 5. Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zmianami).

 6. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

 7. PN-EN 1775:2009 –Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynku.

 8. PN-EN 15502-1: 2015 Kotły grzewcze opalane gazem-Ogólne wymagania i badania.

 9. PN-M 34503 : 1999 Gazociągi i instalacje gazownicze.

 10. PN-34507 : 2002 Instalacje gazowe-kontrola okresowa.

     

 

 PRZEGLĄD KOMINIARSKI

(WENTYLACJA GRAWITACYJNA LUB MECHANICZNA):

 • 0,25 zł brutto / m2 powierzchni budynku

Przegląd wykonywany zgodnie z:

 1. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

 2. PN-83/B-03430-Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – wymagania.

 3. PN-EN 14134:2008-Wentylacja budynków – Badania właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań.

 4. PN-EN 13142:2004-Wentylacja budynków – Elementy wentylacji mieszkaniowej – Wymagania i dodatkowe charakterystyki działania.

 5. N-EN 12599:2002-Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

 6. PN-EN 12589:2002-Wentylacja w budynkach – Nawiewniki i wywiewniki – Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza.

 7. PN-B-03434:1999-Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.

 8. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zmianami).

 9. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zmianami).

 10. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku nr 74 poz. 836).

 11. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

 12. Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zmianami).

 

 

                  PRZEGLĄD URZĄDZEŃ I INSTALACJI PPOŻ:

 

1.Gaśnice 10 zł brutto

2.Hydranty 25 zł brutto

3.Czujniki CO2 i LPG 10 zł brutto

4.Systemy oddymiające 200 zł brutto

Wycena końcowa na podstawie rodzaju i ilości urządzeń oraz sprzętu ppoż będącego na wyposażeniu budynku.

 

Przeglądy wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 • Ocena efektywności energetycznej ogrzewania i systemu klimatyzacji ( art. 23 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków Dz. U. 2014 poz. 1200 ) oraz świadectwa energetyczne:

 • 1000 zł brutto/ budynek

Uprzejmie prosimy o zapytania ofertowe.

Przygotujemy dla Państwa atrakcyjną propozycję cenową.

 

Adrian Giruć

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now