Firma zatrudnia pracowników z aktualnymi uprawnieniami do :

 • przeglądów kominiarskich ( dyplom mistrza kominiarskiego, uprawnienia budowlane ),

 • przeglądów wentylacji mechanicznej ( uprawnienia budowlane ),

 • przeglądów budowlanych ( uprawnienia budowlane konstrukcyjne i sanitarne ), przeglądów gazowych ( uprawnienia E i D w grupie G3 ),

 • przeglądów elektrycznych i pomiarów ( uprawnienia E i D w grupie G1 ), przeglądów instalacji i urządzeń ppoż

 

W przypadku organizacji konkursów ofert uprzejmie prosimy przesyłać zapytania ofertowe na e-mail: przeglad_budynku@wp.pl lub przeglad_budynku_wycena@wp.pl 

Przygotujemy dla Państwa atrakcyjną propozycję cenową.      

 

 

PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

    ROCZNE I 5-LETNIE, PRZEGLĄD I POMIARY OŚWIETLENIA

 

 • od 0,5 zł brutto / m2 powierzchni budynku

LUB​:

 • pomiar impedancji pętli zwarcia od 2,5 zł brutto / punkt

 • sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych od 2,5 zł brutto / punkt

 • pomiar rezystancji izolacji i sprawdzenie ciągłości przewodów od 2,5 zł brutto / punkt

 • pomiar rezystancji uziemień oraz sprawdzenie ciągłości instalacji odgr. od 15 zł brutto / punkt

 • sprawdzenie działania głównych elektrycznych wyłączników przeciwpożarowych od 50 zł brutto / szt.

 • Dodatkowo wykonujemy obowiązkowe pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego ( kontrola minimum raz w roku zgodnie z §2 ust. 1 pkt 9 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów )  od 3 zł brutto / punkt pomiarowy

 • pomiary natężenia oświetlenia ogólnego od 30 zł brutto / pomieszczenie

 • pomiary natężenia oświetlenia stanowiskowego od 20 zł brutto / stanowisko

 • testy lamp awaryjnych od 5 zł brutto / oprawa

Przegląd wykonywany zgodnie z:

 1. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

 2. Normą PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

 3. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zmianami).

 4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zmianami).

 5. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku nr 74 poz. 836).

 6. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

 7. Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zmianami).

 

    SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ

(PRZEGLĄD GAZOWY):

 • od 100 zł brutto

Przegląd wykonywany zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zmianami).

 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zmianami).

 3. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku nr 74 poz. 836).

 4. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

 5. Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zmianami).

 6. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

 7. PN-EN 1775:2009 –Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynku.

 8. PN-EN 15502-1: 2015 Kotły grzewcze opalane gazem-Ogólne wymagania i badania.

 9. PN-M 34503 : 1999 Gazociągi i instalacje gazownicze.

 10. PN-34507 : 2002 Instalacje gazowe-kontrola okresowa.

     

 

 PRZEGLĄD KOMINIARSKI

(WENTYLACJA GRAWITACYJNA LUB MECHANICZNA):

 • od 0,25 zł brutto / m2 powierzchni budynku

Przegląd wykonywany zgodnie z:

 1. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

 2. PN-83/B-03430-Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – wymagania.

 3. PN-EN 14134:2008-Wentylacja budynków – Badania właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań.

 4. PN-EN 13142:2004-Wentylacja budynków – Elementy wentylacji mieszkaniowej – Wymagania i dodatkowe charakterystyki działania.

 5. N-EN 12599:2002-Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

 6. PN-EN 12589:2002-Wentylacja w budynkach – Nawiewniki i wywiewniki – Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza.

 7. PN-B-03434:1999-Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.

 8. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zmianami).

 9. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zmianami).

 10. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 roku nr 74 poz. 836).

 11. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

 12. Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zmianami).

 

 

                  PRZEGLĄD URZĄDZEŃ I INSTALACJI PPOŻ:

 

 • Gaśnice od 10 zł brutto/szt

 • Hydranty od 25 zł brutto/szt

 • Czujniki CO2 i LPG od 10 zł brutto/szt

 • Systemy oddymiające od 200 zł brutto/kpl

Wycena końcowa na podstawie rodzaju i ilości urządzeń oraz sprzętu ppoż będącego na wyposażeniu budynku.

 

Przeglądy wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

OKRESOWE PRZEGLĄDY BUDOWLANE

ROCZNE I 5-LETNIE:

 •  od 0,25 zł brutto / m2 powierzchni budynku

OCENA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

OGRZEWANIA I SYSTEMU KLIMATYZACJI 

 • ( art. 23 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków Dz. U. 2014 poz. 1200 ) oraz świadectwa energetyczne – od 1000 zł brutto/ budynek 

POMIARY NATĘŻENIA DŹWIĘKU, HAŁASU

 • od 50 zł brutto / punkt pomiarowy

klimatyzator-scienny-klimatyzacja-split-
61634bfcccd2a1e0d52de82a98c01119.jpg